Ref.: 892 L

VL CAMPESINA

R$ 2.700,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 978 L

VL OSASCO

R$ 3.500,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 2 vaga(s)

Ref.: 988 L

VL CAMPESINA

R$ 2.200,00

 • dantasimóveis SALA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 0 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 0 vaga(s)

Ref.: 969 L

VL OSASCO

R$ 1.550,00

 • dantasimóveis CASAS ALTOS
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 0 vaga(s)

Ref.: 993 L

CONCEIÇÃO

R$ 1.800,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 575 L

BANDEIRAS

R$ 1.300,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 994 L

BONFIM

R$ 1.600,00

 • dantasimóveis CASA TERREA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 4 vaga(s)

Ref.: 992 L

CONTINENTAL

R$ 1.900,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 957 L

JAGUARIBE

R$ 2.200,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 691 L

NOVO OSASCO

R$ 800,00

 • dantasimóveis CASA TERREA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 1 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 0 vaga(s)

Ref.: 915 L

PRESIDENTE ALTINO

R$ 1.600,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 935 L

CENTRO

R$ 1.300,00

 • dantasimóveis SALA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 0 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 178 V

CENTRO

R$ 800.000,00

 • dantasimóveis SOBRADO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 4 vaga(s)

Ref.: 376 V

UMUARAMA

R$ 380.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 421 V

VL YARA

R$ 385.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 364 V

SÃO PEDRO

R$ 200.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 425 V

KM 18

R$ 360.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 219 V

CENTRO

R$ 180.000,00

 • dantasimóveis SALA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 0 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 0 vaga(s)

Ref.: 104 V

VL YARA

R$ 400.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 412 V

VELOSO

R$ 280.000,00

 • dantasimóveis CASA TERREA
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 252 V

CENTRO

R$ 325.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 211 V

VL POLOPOLI

R$ 370.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisSÃO PAULO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 4 V

CONCEIÇÃO

R$ 170.000,00

 • dantasimóveis APARTAMENTO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 2 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 1 vaga(s)

Ref.: 414 V

CENTRO

R$ 750.000,00

 • dantasimóveis SOBRADO
 • dantasimóveisOSASCO/SP
 • dantasimóveis 3 Dormitório(s)
 • dantasimóveis 4 vaga(s)